Hình tướng

Xem hình tướng là xem toàn bộ tướng người, kết câu chân, tay, lưng ngực, cách đi đứng xét đoán tính cách, dự đoán vận mệnh cát hung, giàu nghèo, sức khỏe