Ấn đường – Râu – Tóc

Chúng tôi sẽ trình bày kinh nghiệm, bài học về cách xem, xét đoán thế nào là ấn đường đẹp xấu, râu tóc thế nào là đắc cách, cải thiện tương lai, vận mệnh