Tướng cằm

Cằm thuộc hạ đình, chủ về hậu vận thành quả. Xem tướng cằm có thể xét đoán tương lại, hậu vận con người. Tướng cằm đẹp, đắc cách cuộc sống viên mãn, xấu khuyết hãm sẽ dễ khổ ải, khó khăn.