Tướng nhân trung

Nhân trung là một trong tứ đậu. Xem nhân trung có thể xét đoán được tính cách, vận mạng về sau của một người. Nhân trung đẹp sẽ góp phần cho cuộc sống viên mãn.