Từ điển

Thuật xem tướng hay nhân tướng học có rất nhiều những từ ngữ cổ điển khó hiểu. Bởi vậy từ điển sẽ giúp bạn mau trong nắm bắt hiểu ra những từ ngữ chuyên dụng đó.